HC Management Services
HC MANAGEMENT SERVICES OY
Ruukinkatu 2-4, 20540 TURKU
Puh 020 719 1090
Petrasol Business Centers
Helsinki - Tampere - Turku
hc-ms@hc-ms.fi

REKRYTOINNIN TUKIPALVELUT

Soveltuvuustutkimukset

Tavoitteemme on tuottaa luotettavaa ja riippumatonta informaatiota, joka auttaa asiakastamme tekemään asiassaan oikeita päätöksiä. Pyrimme asiakasyritystemme kanssa pitkäjänteiseen yhteistyöhön, jolloin opimme oikeasti tunnistamaan ne vaatimukset, joita yrityksen kulttuuri, toiminnallinen tilanne, strategia ja muutostavoitteet valitulle asettavat.

Soveltuvuustutkimuksen suorittaa aina siihen auktorisoitu (laillistettu) psykologi, jolla on käytössään testi- ja menetelmätuntemuksensa lisäksi vuosien 1986 – 2008 aikana koottu, laadussaan ja laajuudessaan varmasti vertailukelpoinen normimateriaali. Käyttämämme menetelmät ovat tieteellisesti tutkittuja ja käytännössä testattuja. Tutkimusmenetelmät valitaan aina kuhunkin tehtäväympäristöön ja -tasoon sopiviksi. Tutkimusstrategiamme on hyödyntää ja integroida eri vihjelähteistä saatu tieto (taustatiedot, testit ja mittaukset, vuorovaikutus- ja simulaatioprosessit) tehtävävaatimuksiin suhteutetuksi kokonaiskuvaksi. Jokaista arvioitavaa asiaa tai ominaisuutta arvioidaan monella erilaisella menetelmällä.

Raporttimme sisältää eri ehdokkaitten pelkistetyt verbaaliset kuvaukset, tehtävään suhteutettujen vahvuuksien ja kehitystarpeiden määrittelyn sekä numeerisen profiilin niillä ulottuvuuksilla, jotka ovat kunkin tehtävän kannalta kriittisiä ja joilla yksilön suoritusta voidaan numeerisesti verrata ao. normiaineiston parametreihin. Raporttimme sisältää yksilöllisten kuvausten lisäksi myös ehdokasvertailun tehtävän kannalta tärkeimpien dimensioiden valossa. Pyrimme selkeisiin kannanottoihin: asetamme ehdokkaat paremmuusjärjestykseen ja erittelemme perustellusti kandidaattien vahvuudet ja puutteet yrityksen kanssa asetettujen speksien valossa. Jokainen tutkittu saa luonnollisesti itseään koskevat osat kokonaisraportistamme.

Hakuprosessit ja -palvelut

Kokonaispalveluna tehty ilmoitushaku on kokonaisuus, jossa otamme hoitaaksemme ”avaimet käteen” -periaatteella tietyn avainhenkilön haun hakuspeksien määrittelystä ja haku- ja mediastrategian laadinnasta testattujen finalistien esittelyyn toimeksiantajalle. Tavoitteena on asiakkaan ajansäästö, mutta pyrimme silti prosessin eri vaiheissa varmistamaan, että etenemme asiakkaan speksien suunnassa: halutessaan asiakas vahvistaa ketkä kutsutaan alkuhaastatteluihin jne.

Toimimme myös täysin toimenpideperusteisesti – otamme hoitaaksemme hakuprosessista juuri ne kohdat, jotka asiakas haluaa. Voimme avustaa

  • rekrytointitarpeen ja -tavoitteiden määrittelyssä
  • halutun henkilön profiloinnissa ja hakuilmoitusten laadinnassa
  • sisäisten ehdokkaitten arvioinnissa
  • hakijoiden neuvonnassa ilmoitushakuihin liittyen
  • hakija-analyysien ja -yhteenvetojen laadinnassa
  • alkuhaastattelujen toteutuksessa
  • parhaiden ehdokkaitten soveltuvuuden arvioinnissa ja testauksessa
  • palauteprosesseissa